Browsing: OSMANLI TARİHİ

1. Murat (Hüdavendigar) Dönemi Siyasi Olayları

1. Murat Dönemi Hakkında Bilgi:

– Osmanlı Padişahlarının üçücüsü II. Osmanlı Padişahı Orhan Bey’le Yârhisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hatunun oğludur. Bursa’da doğdu çocukluğunda babasının çevresinde bulunan Çandarlı Kara Halil ve Lala Şahin Paşalar tarafından yetiştirildi. Gençliği 20 yıl süren barış dönemine rastladığı için, savaş eğitim görmeden babası tarafından İznik sancak beyliğine atandı.

– Ağabeyi Süleyman Paşa ve babasının art arda ölümleri üzerine tahta çıktı. (1362) Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçilmiş olması Bizans’ı ve Balkan devletlerini kuşkulandırmış, kısa zamanda gösterilen büyük gelişmeler Anadolu Beyliklerini de fırsat kollar duruma getirmiştir.

– Şehzadeliğinde, padişah olması düşünülmediğinden devlet yönetiminde tecrübe kazandırıcı çalışmalar yapamadığı halde Bizans İmparatorluğu ile Sırp, Bulgar ve Arnavutlar arasındaki yakınlaşmaları iyi değerlendiren bir politika izledi Bu devletler arasında doğabilecek güç birliğini önlemek amacıyla Edime üzerine yürüme hazırlıklarına girişti. Fakat Batıdaki bu gelişmelerden yararlanmak isteyen Karamanoğlu Ali Bey’in Ankara yöresindeki Ahilerle birleşerek saldırıya geçmesi üzerine 20.000 kişilik güçle önce doğu cephesine gitmek zorunda kaldı.

– Kısa sürede başarı sağlayarak Bursa’ya dönünce, babasının padişahlığı zamanında başlamış olan devlet örgütlenmeleri yönündeki çalışmalara hız kazandırdı. Lala Şahin Paşayı başkomutanlık görevine getirerek Anadolu ve Rumeli askerini ayırdı.Sıkı bir eğitim programı uyguladıktan sonra Rume’ye geçerek Şahin Paşa komutasındaki orduyla Edirne’yi aldı.

– Edirne’nin başkent yapılmasından sonra 1.Murat’ın Batı cephesindeki gösterdiği başarılar Makedonya, Arnavutluk ve Selanik dışında tüm Teselya’nın alınmasıyla sonuçlandı. Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgar Ulah Boşnak ve Macar orduları birleşerek Edime üzerine yürüdüler (1363). Ama Hacı İl Bey komutasındaki bir süvari birliği Sırpsındığı adı verilen yerde bir gece baskını yaparak bir çeşit Haçlı ordusu durumundaki düşman ordusunu perişan etti; Bulgaristan ve Sırbistan’ın önemli bir bölümü alındı.

– 10 yıllık bir barıştan sonra düzenlenen bir sefer sonucunda 1. 1.Murat Sırp ve Bulgar krallarını büyük vergilere bağlayarak Bulgar prensesini sarayına  getirdi.

– Bu başarılardan sonra Anadolu Beylerini Osmanlı egemenliğine bağlama girişimlerinde bulundu. Oğlu Bayezıd’a kızını aldığı Germiyanoğlu ile anlaştı. Bu sırada kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı sayan Karamanoğulları, bu girişimlere engel olmak için, Savcı Bey’in 1.Murata başkaldırmasından yararlanarak sınır şehirlerini yağma ettiler.

– Konya yöresinde yapılan savaşlarda Karamanoğulları Beyliği orduları yenilgiye uğratıldı. Fakat bu kez de Doğudaki savaşlardan yararlanmak isteyen Bosna-Hersek Sup, Ulah ve Bulgar beylikleri birleşip 100.000 kişilik bir orduyla saldırıya geçtiler. Bu cephede yapılan savaşlarda da kısa sürede basan sağlandı. Daha sonra Macar Çek ve Leh ordularının da düşman saflarına katılmasıyla Kosova ovasında yapılan büyük bir meydan savaşında Batılılar Osmanlı’nın Kuruluş devrinin en büyük yenilgisine uğratıldılar (1389). 1.Murat büyük zaferinden sonra Miloş Kabiloviç adında yaralı bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürüldü.

1.Murat’ın Ölümü:

1.Murat’m cenazesi, saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova’da yeni padişah I. Bayezıd emriyle boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey’in cenazesiyle birlikte Bursa’ya getirildi ve Çekirge’deki türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için, iç organları otağının bulduğu yerde Kosova’da defin edilmiştir. Turider ve İslam dünyasında 1.Murat a Hüdavendigar  lakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır Böylece Kosova’da hala bulunan iç organlarının defin edildiği yer “Meşhed-i Hüdavendigar  adı ile Çekirge’de bulunan 1.Murat türbesi birer ziyaıetgah olmuştur.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilaline Tepkiler – Fransız Devrimine Tepkiler

Fransız İhtilali Karşısındaki Tepkiler:

Fransa’da İhtilal sonucu yaşanan gelişmeler, özellikle Avrupa’da imparatorlukları ve mutlak krallıkları endişelendirmiştir. Avrupa’nın monarşik devletleri (Avusturya, Prusya, Rusya gibi), Fransa’da ihtilal sonrası kurulan yeni yönetimi tanımadılar. Fransa’da Napolyon’un yönetime gelmesi ile birlikte yeni bir dönem başlamış, yayılmacı bir siyaset izleyen Napolyon, Avrupa’yı ele geçirmeye çalışmıştır.

Bu durum Fransa’ya karşı Avrupa’da milli duyguların ön plana çıkmasına ve Napolyon’un yenilmesine neden olmuştur. Avrupa devletleri Fransa’ya karşı ortak hareket etmek ve Napolyon’un bozduğu Avrupa sınırlarını yeniden belirlemek amacıyla Viyana Kongresi’ni toplamışlardır. (1815)

Viyana Kongresi’nde Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilmiş, bozulan sınırların düzenlendiği, krallıkların durumlarını gözden geçirdiği bu döneme “Restorasyon (Yeniden Yapılanma) Dönemi” denilmiştir.

{ Add a Comment }

Amerika Hangi Antlaşma ile Nasıl Kuruldu

Amerika’nın Kuruluşu – Amerika’nın Kurucusu – I. Filadelfiya Kongresi:

Kuzey Amerika’da on üç koloni kuran İngiltere, Avrupa’dan getirdiği göçmenleri buralara yerleştirmiştir. İngiliz valilerinin yönetiminden memnun olmayan ve İngiltere parlamentosunda temsil edilmek istenen kolonilerde bir hareketlenme başlamıştır.

Bu sıralarda Fransa ile giriştiği Yedi Yıl Savaşları yüzünden ekonomisi bozulan İngiltere, bütçe açığını kapatmak için, kolonilerden almakta olduğu vergileri arttırmış, böylece savaşın faturası Amerika’daki vatandaşlarına çıkmıştır. Tütün, çay gibi ürünlere getirilen vergilerle zaten tedirgin olan koloniler harekete geçmiş ve birleşerek I. Filadelfiya Kongresi’ni toplamışlardır.

  1. Filadelfiya Kongresi’nde;
  • Vergilerin ödenmemesi,
  • İngiltere ile bağların koparılması,
  • İngiltere’ye karşı birlikte mücadele edilmesi kararı alınmıştır.

Bu gelişme üzerine İngiltere, Amerika’ya asker göndererek kolonileri itaat altına almaya çalışmıştır. Koloniler II. Filadelfiya Kongresi’ni toplayarak Amerika bağımsızlık bildirisini ilan etmişlerdir. İngiltere ile arasında bir rekabet olmasından dolayı, Amerika Kıtasındaki İngiliz etkinliğinin son bulması için kolonilerin bağımsızlık savaşını Fransa desteklemiş, silah, cephane yardımında bulunmuştur. Amerikan bağımsızlık savaşı İngiltere’yi zor durumda bırakmış, sonunda Amerika’nın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır.

Yapılan Versay (Versailles) Antlaşmasına (1783) göre;

  • Amerika’nın bağımsızlığı İngiltere tarafından kabul edilmiştir. Bağımsızlığını kazanan Amerika’da bu defa da iç savaşlar çıkmış, koloniler arasındaki savaş 1787’de Amerika Birleşik Devletleri anayasası kabul edilerek sona ermiştir. Böylece Kuzey Amerika Kıtası’nda Amerika Birleşik Devletleri adında, bir konfederasyon devlet kurulmuştur. Bu devlete George Washington başkan seçilerek, ilk ABD Başkanı olmuştur.
  • Bağımsızlık Savaştan sırasında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi, Fransız İhtilalı’nın çıkmasında etkili olmuştur.

{ Add a Comment }