Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü (Doğmatizim):

Varlıkların doğru bilgisine ulaşmanın kesinlikle olanaklı olduğunu savunan filozoflar vardır. Bu filozofların anlayışları septisizmin tamamen karşıtıdır. Septikler, doğru bilginin olanağından ilke olarak kuşku duyarken; bazı filozoflar doğru bilgiye ulaşılabileceğini ilke olarak benimserler. Bu filozofların görüşleri genel olarak dogmatizm olarak nitelendirilir. Doğru bilgiye ulaşılabileceğini kabul edenler de kendi aralarında bilginin kaynağı, sınırları, değeri konusunda farklı görüşleri savunduklarından birbirlerinden ayrılırlar.
Özetle doğru bilginin olanaklı (imkânlı) olduğunu kabul eden düşünürlerin yaklaşımına dogmatizm, bu düşünürlere de dogmatik filozof denir. Düşünce tarihi boyunca Rasyonalizm (Akılcılık), Empirizm (Deneycilik), Kritisizm (Eleştiricilik), Entüisyonizm (Sezgicilik), Pozitivizm (Olguculuk), Analitik felsefe (Çözümleyici felsefe), Pragmatizm (Yararcılık), Fenomenoloji (Görüngübilim) gibi düşünce akımları doğru bilginin imkânı problemini dogmatik bir yaklaşımla ele almışlardır.