Gedik Ahmet Pasa Hakkında Bilgi:

Osmanlı vezir-i azamları, içinde müstesna bir yeri olan Gedik Ahmet Paşa’nın nerede ve hangi tarihte doğduğunu bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış; yeniçerilikten yükselerek, 1461 yılında Anadolu Beylerbeyi olmuştur. Bu tarihten itibaren onu daimî bir başarı içinde görüyoruz. Fatih’in Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yıktığı seferde Gedik Ahmet Paşa Osmanlı donanmasının başında bulunuyordu. Uzun Hasan seferinde başarılar kazanmış, 1469 yılında Karaman diyarının fethiyle Karaman valisi olan Fatih’in oğlu Şehzade Mustafa’ya lala tayin edilmiştir.

Avrupa seferine katılıp büyük yararlılıklar gösterdiği ve bilhassa Eğriboz kalesini fethettiği için 1470 yılında vezirlik rütbesine erişmiştir. 1473 Otlukbeli seferinde Osmanlı ordusunun sağ kanadında bulunan Şehzade Beyazıt’la beraber, zaferin kazanılmasını sağladı.

1474 yılında Venedik, Papa ve Napolililer’in gayretiyle ele geçen Anadolu’daki bir takım topraklan tekrar fethedip Osmanlı topraklarına kattı. Karaman valisi şehzade Mustafa’nın ölümüyle, yerine geçirilen Cem Sultan’ın lalası oldu. Aynı yıl içinde Vezir-i Azam Mahmut Paşa’dan boşalan ve devletin padişahlıktan sonraki en önemli görevi sayılan Sadrazamlığa getirildi.

1475 yılında Karadeniz’de büyük zaferler kazanıp, Kırım Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’ne katıp, Karadeniz’i bir Türk golü haline soktu.

1478’de Ege Adaları’nın fethine memur edildi. Önce Çimni’yi, sonra Yunan Adalarını fethetti. Bu bitmek bilmeyen başarılar sebebiyle Fatih Sultan Mehmet O’nu Napoli Krallığı’nı, yani İtalya’yı fethetmeye gönderdi. Gedik Ahmed Paşa 1480 yılında İtalya’nın en önemli limanlarından biri sayılan Otranto’yu fethederek, Osmanlı Devleti’nin gücünü bütün dünyaya yeniden ispat etti.

Otranto’nun fethi sıralarında Fatih’in zehirlenerek şehit edilmesi, İtalya’nın fethini durdurdu. Gedik Ahmet Paşa acele, olarak İstanbul’a çağırıldı.

Fatih’in oğulları arasında baş gösteren taht kavgasında II.Beyazıt’ı destekledi. Cem’in hareketini önlemek üzere Anadolu’ya gönderildi. Konya’ya kadar ilerleyip Cem’i mağlup etti. Ancak O’nu ele geçirmek için bütün gücünü kullanmadı. Bu tür davranışı sebebiyle İstanbul’a çağrılıp hapsedildi. 1482 yılında Edirne’ye giden Padişah, öteden beri şüphelendiği Gedik Ahmet Paşa’nın öldürülmesini emretti. Cesedi Edirne’ye gömüldü.

Gedik Ahmet Paşa oldukça cesur, kararlı, açık sözlü ve bahadır bir insandı. Nâmağlup komutan sıfatını taşır. Kazandığı zaferler Türk-İslâm tarihinin altın sayfaları arasında yerini almıştır.

Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en büyük komutanlardan biri olan Gedik Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet’in emriyle İtalya’yı fethe memur edilmiş, büyük komutan da hemen harekete geçerek İtalya’nın güney sahillerindeki Otronto’yu fethetmiştir. Bu büyük başarı bütün Avrupa’yı titretmişti.