Islahat Fermanının Osmanlı Siyasi, Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi:

Tanzimat Fermanı’nın devamı ve Tanzimat ile başlayan ıslahatların bir aşaması olan bu ferman, İngiltere ve Fransa’nın baskısı sonucu ilan edilmiş ve Kırım Savaşından sonra imzalanan Paris Antlaşması’nda yer almıştır.

Islahat Fermanının Maddeleri:

Islahat Fermanı ile Getirilen Düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

 • Müslüman olmayan halka din
  ve vicdan özgürlüğü sağlanacaktır.
 • Okul, kilise, hastane gibi binaların tamir edilmesi ve yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır.
 • Hıristiyan ve Yahudi azınlığı küçük düşürücü sözler yasaklanmıştır.
 • Hıristiyan azınlıklara devlet memurluklarına ve çeşitti okullara girme imkânı verilmiştir.
 • Mahkemelerin açık yapılması, herkesin kendi dinine göre yemin etmesi, hapishanelerin ıslahı ve kanunların azınlıkların diline çevrilmesi kararlaştırılmıştır.
 • Vergiler herkesin kazancı nispetinde alınacak, cizye vergisi ile iltizam usulü kaldırılacaktır.
 • Azınlıklara bedelli askerlik getirilecektir.
 • Hıristiyanlar da il genel meclisine üye olabileceklerdir.
 • Yabancılara da vergilerini vermek şartıyla mal mülk sahibi olma imkânı verilmiştir.
 • Gayrimüslümlere kendi banka, şirket ve okullarını açma hakkı verilmiştir.

Islahat Fermanının Amacı:

 • Gayrimüslümler, Müslümanlarla eşit vatandaşlar haline getirildi.
 • Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda gayrimüslümlerin devlete olan bağlılıkları artırılmaya çalışıldı.

Islahat Fermanının Sonuçları:

 • Gayrimüslimler, Islahat Fermanı ile tanınan hakları yeterli bulmadılar. Azınlıklar, Müslümanlarla eşit haklara sahip olmayı değil bağımız olmayı hedeflemekteydiler.
 • Müslüman halk, Islahat Fermanı ite gayrimüslimlere daha fazla hak tanınmasından rahatsızlık duydu,
 • Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleyemedi.