– Osmanlı ekonomisi önemli ölçüde tarıma dayalıydı. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlayışı toprağın iyi bir şekilde değerlendirilmesi, boş bırakılmasına izin verilmemesi ve düzenli bir vergilendirme esasına dayanıyordu. Bu anlayış Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip, ticaret yollarına hakim olmasına kadar önemini korumuş, İpek ve Baharat Yolu’na hakim olma mücadeleleri Osmanlı fetihlerini yönlendirmiştir.

– Osmanlı Devleti’nde, ekonomik faaliyetler halkın sıkıntıya düşmeden bolluk içinde yaşamasına göre düzenlenmiştir. Bu nedenle ihtiyaç oranında üretimin yapılması, bir bölgenin kendi kendine yeterli hale getirilmeye çalışılması, üretimin ihtiyaçları karşılamaması durumunda dışarıdan satın alınması, üretim faaliyetlerinde süreklilik sağlanması, toprağın boş bırakılmasına izin verilmemesi gibi önlemler alınmıştır.

– XVIII.yüzyıla kadar kendine yeterli bir ekonomik yapıya sahip bulunan Osmanlı Devleti, ticaret yollarının değişmesi, kapitülasyonların yaygınlaşması ve dış ticaretin yabancıların eline geçmesi gibi nedenlerin etkisiyle bu özelliğini kaybetmiş, bazı alanlarda himaye ve müdahaleye ihtiyaç duymuştur.

– XVIII. yüzyılda yerli malı kullanılması, güçlü bir para oluşturulması, paranın dışarıya çıkmamasına özen gösterilmesi, Türk tüccarların korunması gibi konular Osmanlı iktisat anlayışına hakim olmaya başlamıştır.

– XIX.yüzyıla gelindiğinde Osmanlı-Avrupa ekonomik ilişkileri hızlanmış, birçok Avrupa devleti kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamış, dış borçlanmaya gidilmiştir. Bu dönemde meydana gelen Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde yerli sanayinin çökmesine neden olmuş; böylece ucuz Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen el tezgahları ve atölyeler kapanmış, işsizlik artmıştır.

XIX. yüzyılda meydana gelen bu gelişmelerin Osmanlı Devleti açısından olumsuz sonuçları şunlardır:

  • Dışarıya hammadde satılıp mamül (yapılmış) madde alınmaya başlanılması
  • Dış ticaretin sürekli açık vermesi
  • Ekonomik alanda Avrupa’ya bağlılığın artması
  • Osmanlı ülkesinin Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmesi