Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklularının Moğollara yenilip merkezi otoritesinin zayıflamaya başlaması ve Anadolu’nun Moğol egemenliğine girmesi sınır