"bilginin" için bulunan başlıklar

Immanuel Kant Felsefesi (1724 -1804)

İmmanuel Kant Felsefi Görüşü: – Kant, felsefede Rasyonalizm ve Empirizm akımlarının bir sentezini yapmıştır. Ona göre, bilgide

Entüisyonizm (Sezgicilik) Nedir – Temsilcileri

Sezgicilik Bergsonculuk Hakkında Bilgi: Bilginin doğrudan ve aracısız bir bilme tarzına karşılık gelen sezgi yoluyla elde

Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir – Rasyonalizm Temsilcileri

Bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan yaklaşıma, felsefede rasyonalizm adı verilir. Rasyonalizmin temel savı, aklın kâinatla ilgili

Doğru Bilginin Olanağı – İmkanı Problemi

Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü (Doğmatizim): Varlıkların doğru bilgisine ulaşmanın kesinlikle olanaklı olduğunu savunan filozoflar vardır. Bu

Epistemoloji ve Mantık İlişkisi

Epistemoloji ve Mantık Karşılaştırması: Konuları ve işlevleri birbirinden farklı alanlar olmalarına rağmen birbirleri ile ilgilidirler. Mantık,

Doğru Bilginin İmkansızlığını Savunan Filozoflar

Doğru Bilginin İmkânsızlığı Problemi: Evrenin meydana gelişi ve varlıkların kökeni hakkındaki sorulara cevap verirken filozofların birbiriyle

Bilgi Kuramının Temel Soruları

Bilgi kuramının soruları, hemen hemen bütün felsefe sorularında olduğu gibi “pratik yönelmelerin ötesinde” yer alan sorulardır.

Bilgi Kuramı Nedir, Epistemoloji Nedir

Epistemoloji Nedir: Bilgi kuramına “epistemoloji” de denir. Bilgi kuramı bilenle bilinen yani süje ile obje, insan

Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

a) Doğru Bilginin İmkanı: Bilgi sorununun varlığı ve devamlılığı bu soruya verilen cevapla mümkün olmaktadır. Özne,