Etiket: bizans

Kardinal Külahı Görmektense Osmanlı Sarığını Görmek

Hazırlıklarını tamamlayan II. Mehmet, kuşatmayı başlatınca, Bizans Avrupa’dan yeniden yardım istemiştir.

Fakat bu yardım istemeye din adamları ve halk karşı çıkmış, “Bizans’ta Kardinal görmektense Osmanlı görmeyi tercih ederiz” demiştir.

Bizans’ta Latin Serpuşu Görmektense Türk Sarığı Görmeyi Yeğlemek:

Bu tavrı göstermelerinde;

 • Haçlı Seferi sonunda İstanbul’u ele geçiren Haçlıların, burada yaptıktan katliamın ve vahşetin hala unutulamamış olması
 • Bunun yanında Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerdeki Hıristiyanlara büyük bir hoşgörü ile davranmaları ve adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri etkili olmuştur.

izmir escort

{ Add a Comment }

Osmanlı Devletinin Bizansla Yaptığı Savaşlar

Osmanlı Bizans Savaşları: Osman Bey Dönemi’nde Bizans topraklarına yönelik olarak batı ve kuzeye doğru gerçekleştirilen akınlarla, tekfurların idaresindeki kasaba ve şehirler ele geçirilmeye çalışılmıştır.

Bu anlamda İnegöl, Yenişehir, Bilecik, Yarhisar fethedilmiş, İzmit’e yaklaşılmaya çalışılmıştır. Beyliğin merkezi 1299’da Bilecik’e taşınmış ve bağımsızlık ilan edilmiştir.

KOYUNHİSAR SAVAŞI: Osmanlı ilerleyişi karşısında harekete geçen Bizans ordusu, 1302’de yapılan “Koyunhisar Savaşı” ile mağlup edilmiştir. Bu savaş Bizans’la Osmanlılar arasındaki ilk önemli savaş olarak bilinir.

Osman Bey önemli bir merkez olan Bursa’yı ele geçirmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştır.

Orhan Bey Dönemi’nde Bizans’a yönelik fetih politikası sürdürülmüş, 1326 yılında Bursa Osmanlı egemenliği altına alınarak devlet merkezi haline getirilmiştir.

PALEKANON SAVAŞI: Osmanlıların İznik’i kuşatması üzerine harekete geçen Bizans ordusu ile 1329’da “Palekanon (Maltepe) Savaşı” yapılmıştır.

Bizans’ın yenilgiye uğratıldığı bu savaş ile birlikte Kocaeli Yarımadası’nın büyük bölümünü fetheden Osmanlılar Karadeniz’e ulaşmıştır.

İznik ve ardından İzmit’in fethedilmesiyle Kocaeli Yarımadası tamamen Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Karesioğulları Beyliği Ortadan Kaldırılıyor

Karesioğulları Beyliği’nin 1345’te ortadan kaldırılmasına bağlı olarak Marmara Denizi’nin güney kıyısında Çanakkale’ye kadar uzanan bölge Osmanlı egemenliğine alınmıştır.

 • Karesioğulları Osmanlı egemenliğine giren ilk Anadolu Türk beyliğidir. Ankara Savaşı‘ndan sonra yeniden bağımsız olmamıştır.
 • Karesi donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturmuştur.
 • Karesi devlet adamları Osmanlı devlet yönetiminde görev almışlardır.

{ 1 Comment }

Orhan Bey Döneminin Siyasi Olayları – Faaliyetleri

Orhan Bey, uzun süre kuşatma altında bulunan Bursa’yı fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’ten Bursa’ya taşımıştır (1326)

Palekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

Bursa’nın alınmasından sonra Kocaeli Yarımadasındaki etkinliklerini giderek artıran Osmanlılar, Bizans’la hâkimiyet mücadelesine girmiş ve 1329’da yapılan Palekanon Savaşı’nda önemli bir zafer kazanmışlardır.

Palekanon Zaferi’nden sonra İznik fethedilmiş ve Bizans’a karşı yapılacak seferlerde üs olmak üzere merkez yapılmıştır. Orhan Bey döneminde Gemlik ve İzmit fethedilerek Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmış böylece Bizans’ın Anadolu’daki varlığı sona erdirilmiştir.

Osmanlılar Bizans karşısında daha başarılı olmak amacıyla denizcilik alanında gelişmek zorunda olduklarını görmüş, Çanakkale Boğazı’na ulaşmak ve Marmara Denizi’ne egemen olabilmek amacıyla, iç karışıklıklar yaşayan Karesi Beyliği’ni hâkimiyetleri altına almışlardır.

Karesi Beyliği’nin alınmasıyla Güney Marmara kıyıları Osmanlı toprağı haline getirilmiş, denizcilik faaliyetleri başlamış ve Rumeli’ye geçilmesi kolaylaşmıştır.

Orhan Bey döneminde Ankara da ele geçirilmiş (1354) böylece Kızılırmak ve Sakarya arasındaki bölgede Osmanlı hâkimiyeti sağlanmıştır.

Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinde,

 • Bizans sınırında elverişli bir coğrafyada kurulması
 • Merkeziyetçi anlayışın benimsenmesi
 • Beyliğin yetenekli hükümdarlar tarafından yönetilmesi
 • Türk beylikleri arasındaki mücadelelere katılmaması, hatta askeri seferlerde onlardan destek alınması
 • Adaletli ve hoşgörülü bir politika (istimalet) izlenmesi
 • Türkmen göçleri sayesinde güç kazanılması
 • Bizans’a karşı gaza düşüncesiyle mücadele edilmesi
 • Başarılı bir iskan (nüfus yerleştirme) siyaseti uygulanması
 • Ahi örgütlerinin desteğinin alınması
 • Anadolu, Balkanlar ve Bizans’ta karışıklıkların olması
 • Avrupa’nın önemli devletleri arasında uzun süren mücadeleler olması (Yüzyıl Savaşları) gibi nedenler etkili olmuştur.

Rumeli’ye Geçiş;

Osmanlıların büyüdüğü dönemde Bizans taht kavgaları yaşamaktadır. Bu mücadelelerde Bizans tahtına çıkmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey’in desteğiyle imparator olmuş böylece, Sırp ve Bulgar tehtidinden kurtulmuştur.

Bu dönemde Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa’yı Bizans’a yardıma göndermiştir. Süleyman Paşa Edirne’de kuşatılan Kantakuzen’nin oğlunu kurtardıktan sonra Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ne asker bırakmış böylece Rumeli fetihleri için bir üs elde edilmiştir.

Orhan Bey’in esas politikası Rumeli’ye yerleşmektir. Bu amaçla oğlu Süleyman Paşa’yı görevlendirmiştir. O da Rumeli’de Bolayır ve Tekirdağ’a kadar olan yerleri ele geçirmiş ve buralara Anadolu’dan getirilen Türkmenleri yerleştirmiştir.

{ Add a Comment }

14.Yüzyılın Başında Yakın Doğu ve Avrupa

Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı için alan bölgeye Yakındoğu (ön Asya) denilmiştir. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu’da Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu beylikleri, Venedik ve Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı, Altın Orda ve Memlûk devletleriyle Bizans İmparatorluğu yaşamıştır.

Moğol İstilası sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti’nin otoritesi kaybolunca Anadolu’da birçok Türkmen beyliği ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği’dir.

Beylikler döneminde Anadolu’da Türk kültürü önem kazanmış ve bölgenin Türkleşmesi tamamlanmıştır.

Bizans İmparatorluğu XIV. yüzyılda eski gücünden oldukça uzaklaşmış, taht kavgaları ve Haçlı Seferleri nedeniyle Anadolu ve Balkanlar’daki nüfuzunu önemli ölçüde kaybetmiştir. Hatta tekfur denilen Bizans yöneticileri merkezden bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

Tekfurların adaletsiz yönetiminden memnun olmayan Bizans halkı, Osmanlı ordularına fazla direnmemiş bu da Osmanlı Devletl’nin genişlemesini kolaylaştırmıştır.

XIV. yüzyılda Avrupa’da, feodal (derebeylik) yapı nedeniyle birbirinden bağımsız birçok devlet kurulmuştur. Bunlar arasında siyasi ve dini çatışmalar yaşanmıştır.

Bu dönemde Balkanlar’da da siyasi ve dini birlik yoktur. Bizans İmparatorluğu, Balkan hâkimiyeti için Sırplarla ve Bulgarlarla mücadele halindedir. Yine Ortodoks, Katolik ve Bogomil isimli Hristiyan mezhepleri arasında da çatışmalar yaşanmaktadır.

XIV. yüzyılda Yakın Doğu, Avrupa ve Balkanlardaki siyasi ve dini bölünmüşlük Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve büyümesini olumlu yönde etkilemiştir.

{ Add a Comment }

Mute Savaşı – Kısaca – Önemi (629)

Bir Müslüman elçinin Gassani Arapları tarafından öldürülmesi üzerine, buraya küçük bir ordu gönderilmiş, ancak büyük bir Bizans ordusuyla karşılaşılmıştır. Bunun üzerine ağır kayıplar veren İslam ordusu geri çekilmek zorunda kalarak Medine’ye dönmüştür. Mute Savaşı’nın önemi;

 • Mute Savaşı, Müslümanların Bizans ile yaptığı ilk savaştır.

{ Add a Comment }

2. Kılıçarslan Dönemi Hakkında Bilgi

Hükümdarlığının ilk yılları kardeşi Şahinşah ile taht kavgası ve Bizans’ın kendisine karşı oluşturduğu ittifaklarla mücadele şeklinde geçmiştir. Kardeşini kontrol altına alıp ittifakları bozarak Bizans’a karşı tekrar harekete geçen II. Kılıçarslan’a karşı Bizans Kralı Manuel Komnen kalabalık bir ordu ile karşılık vermek istemiştir.

Miryakefalon Savaşı (1176)

Nedenleri:

a) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemesi.
b) Bizans’ın Haçlı Seferleri’nin Türkler üzerindeki etkisinden yararlanmak istemesi.
c) Bizans’a karşı Türkmen akımlarının sürmesi.

Türkiye Selçukluları Denizli yakınlarındaki Miryakefalon denilen yerde Bizans ordusunu mağlup etmişlerdir.

Sonuçları:

a) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı kesin olarak anlaşıldı.
b) Bizans bu yenilgi üzerine savunmaya geçerken Haçlı Seferleri sonrası elden çıkan üstünlük tekrar Türklere geçmiştir.
c) Türk – İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı sona ermiştir.
d) Avrupalılar da bu zafer üzerine Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kabul etmişlerdir.

II.  Kılıçarslan daha sonra Anadolu Türk birliğinin sağlanması çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu amaçla Danişmentlilere son vererek Malatya’yı almıştır.
Bu dönemde ilk gümüş ve altın para bastırılmıştır.
Anadolu’ya göç etmeye devam eden Türkmenleri yerleştirerek Anadolu’da imar faaliyetlerine önem vermiştir.
II. Kılıçarslan Türk devlet geleneğine göre ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Ancak daha ölmeden oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır.

{ Add a Comment }

escort Restbet Güncel Supertotobet Güvenilir mi ankara escort ankara escort bayan izmir escort izmir escort bayan esenyurt escort şişli escort avcılar escort beylikdüzü escort