Etiket: çin

Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi

Hunlar, Orta Asya’da bilinen, ilk Türk devletini kurmuşlardır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, MÖ. III. yüzyıl olarak kabul edilmektedir. Orhun ve Selenga nehirleri arasında kalan merkezi Ötüken olan bölgede kurulmuşlardır. Teoman, Hunların bilinen ilk hükümdarıdır. Teoman döneminde Hun birliği sağlanmıştır. Hun birliğinin sağlanması ile askeri bakımdan güçlenerek Çin’e üstünlük kurmuşlardır. Çinliler topraklarının bir kısmının Türklere geçmesi ve Türk akınlarının şiddetini artırması üzerine önlem olarak M.Ö. 214 tarihinde Çin Seddi‘ni yapmışlardır.

Mete Han dönemi, Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemidir. Babası Teoman’dan sonra tahta çıkan Mete Han Orta Asya Türk birliğini ilk sağlayan hükümdar olmuştur. Mete döneminde devlet imparatorluk haline gelmiştir. Mete’nin teşkilatçı yapısı ile yönetim, ekonomi ve askeri alanlarda başarılı olunmuştur.

Mete Han’ın Çin politikası onun ileri görüşlü bir devlet adamı öldüğünü göstermektedir. Mete Han Çin devletine karşı siyasi, ekonomik ve askeri üstünk lük sağlamasına rağmen, Çin topraklarını tamamen ele geçirmeyi hiçbir zaman düşünmemiştir. Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde benliklerini koruyamayacaklarını öngörmüştür. Bu yüzden Çin’e yönelik olarak siyasi, ekonomik ve askeri baskı altında tutma yolunu benimsemiştir.

Mete Han’ın bir diğer önem verdiği konu İpek Yolu ticareti olmuştur. Özellikle Çin devleti ile bu yüzden savaşlar yapılmıştır. Bu Savaşlar sonucunda Çinliler ile ticaret anlaşmaları imzalanmıştır.

Mete Han, Onlu Sisteme dayalı yeni bir ordu düzeni kurdu. Bu düzen tüm dünyaya örnek olmuştur. Mete Han ülkesini sağ ve sol olarak ikiye ayırarak yönetti. Mete Han’ın oluşturduğu devlet teşkilatı ve ordu sistemi daha sonra kurulan Türk Devletleri tarafından örnek alınmıştır. Mete Han’dan sonra başa geçen oğlu Kiok zamanında da Çin’e karşı başarılı seferler yapılarak devlet gücünü korumuştur.

Daha sonra başa geçen hükümdarlar Çin devleti ile siyasi ve ekonomik olarak iyi geçinme politikası benimsenmiştir. Bu amaçla Çinli prensesler ile evlenen hükümdarlar ülkeyi Çin entrikalarına açık’ hale getirmiştir. Özellikle bu prenseslerin hizmetlerini görme bahanesiyle birçok Çinli casus Türk ülkesine yerleşerek Türk boyları arasında fikir ayrılıkları çıkarmayı başardılar.

Asya Hun Devleti’nin Yıkılması

Hun Hükümdarı Hohenyeh M. Ö. 56 yılında Hun meclisinde, sıkıntılardan kur- turulabilmek için Çin’e bağlanmayı teklif  edince kardeşi Çiçi buna karşı çıkarak

Batı Hun Devleti’ni kurdu. Böylece devlet Güney ve Batı Hunları şeklinde ayrıldı, ancak Çinli’ler Çiçi’yi öldürerek bu devleti ortadan kaldırdılar. Güney Hunları ise bir süre daha varlığını devam ettirmiştir.

Ancak onlar da MS. 48 yılında Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Güney Hunları Çin hakimiyetine girerken, Kuzey Hunları’nın bir kısmı bölgeyi terk ederek göç etmişlerdir. Hunlar’ın yıkılmasında Çin baskısı ve iç mücadelelerin yanında İpek yolunun kaybedilmesi de etkili olmuştur. Ekonomik olarak zayıflayan Hunlar Çin’e daha bağımlı hale gelmiştir.

{ Add a Comment }

Çin Uygarlığının Özellikleri

Çin uygarlığı dünyanın en eski tarihlerine sahip uygarlıklarından birisidir. Asya’nın doğusunda geniş ve verimli topraklarda varlıklarını sürdürdüler. Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol, Tunguz ve Tibetlilerin de etkisi vardır.

Farklı hanedanlar tarafından yönetilen Çin’de ilk uygarlık Çov (Chou) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin M.Ö. III. yüzyıldan itibaren siyasi birliğini tamamlayıp güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir. Sosyal hayatın içerisinde halk, soylular ve köleler olmak üzere ayrılmıştır. Ekonomide tarımın önemli bir yeri vardır. Ayrıca ipek üretimi ve ipek böceği yetiştiriciliği yaygındır. Ekonomideki önemli faaliyetlerden birisi de ticarettir. Özellikle İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmak için Türklerle mücadeleler yapmışlardır. İslam öncesi Türklerle ilgili bilgilerin elde edildiği kaynakların başında Çin yıllıkları gelmektedir.

Bu mücadelelerde Türklere karşı önlem almak amacıyla Çin Seddi’ni yapmışlardır. Mimari alanda Budist Tapınakları meşhurdur. Asken alanda Türklerden etkilenmişlerdir.Kendilerine ait yazı ve alfabeleri vardır. Çin’in dünya kültür ve uygarlığına katkılarının başında mürekkep, barut, pusula j kağıt ve matbaa gelmektedir. Bu buluşlar Çin’den Müslüman Türk topulluklarına, onlardan da Avrupalı milletlere yayılarak dünyaya mal olmuştur.

Çin’de görülen yaygın dinler; Konfüçyonizm, Budizm, Taoizm ve Gök Tanrı inançlarıdır.

{ Add a Comment }

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Asya (Büyük) Hun Devleti: Tarihin bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu Teoman’dır. MÖ 220 yılları, devletin kurulduğu tarih olarak kabul edilmektedir. O dönemde yazılı Türk kaynakları olmadığından, Hun tarihi daha çok Çin kaynaklarından öğrenilmiştir. Asya Hun Devleti, en güçlü ve parlak dönemini “Mete Han” zamanında yaşamıştır. Dağınık Türk boylarını, Hun Devleti’nin bayrağı altında toplayan Mete Han, böylece ilk Türk birliğini de kurmuştur. Mete Han, orduda yaptığı düzenlemeler ile günümüz Türk ordusunun da temellerini atmıştır. Onluk düzene göre orduyu ayırmış, bu sistem diğer devletlere de örnek oluşturmuştur.

Ayrıca devlet örgütünü de düzenleyen Mete Han, teşkilatçı bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir. Teoman zamanında başlayan Türk akınları karşısında Çinliler, bu akınları durdurabilmek amacıyla “Çin Seddi’ni yapmışlar, ancak yine de başarılı olamamışlardır. Mete Han, yaptığı seferler sonucunda Çin’i vergiye bağlamış, ancak Çin’i istila edip, yerleşmeyi düşünmemiştir. (Nüfus olarak kalabalık olan ve yerleşik kültüre sahip Çin’de ulusal kimliklerini kaybetmekten korkmuştur.)

Mete Han’dan sonra devlet, eski gücünü koruyamamıştır. Taht kavgaları, iç karışıklıklar ve Çin entrikaları sonucunda devlet, Kuzey ve Güney Hun olarak ikiye ayrılmıştır. Güney Hun Devleti bir süre sonra Çin egemenliğine girmiş, Kuzey Hunları ise baskılar sonucu Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Kuzey Hunları Avrupa’ya giderek, Kavimler Göçü’ne sebep olmuş ve Avrupa Hun Devleti’ni kurmuştur. Diğer Türk boylarıyla işbirliği yapan Uygurlar, Kutluk Devleti’ne son vermişlerdir (745).

Göktürk Devleti: Avar devletini yıkarak bağımsızlığını kazanan Göktürk Devleti’ni, Bumin Kağan kurmuştur. (552) Göktürk Devleti, tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir. Günümüze kadar çok sayıda Türk Devleti kurulmuş olmasına rağmen, devletlerin adında Türk sözü geçmemiştir. (Mustafa Kemal de kurduğu devlete, Türk adını vermiş olduğundan Bumin Kağan ile benzerlik gösterir.) Orta Asya’da güçlü bir yönetim kuran Göktürkler, Çin’i vergiye bağlamış, egemenliklerini Batı Türkistan’a kadar yaymışlardır. Sasani İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu ile ilişkiler kurmuşlar, önce Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunları ortadan kaldırmışlar, daha sonra Bizans ile işbirliği yaparak Sasanilere saldırıp, zayıflatmışlardır. (Bu durum, Hz. Ömer’in Sasanileri ortadan kaldırmasını kolaylaştırmıştır.)

Göktürk Devleti bir süre sonra gücünü kaybetmiş ve Çin egemenliğine girmiştir. Ancak, Çin esaretine boyun eğmeyen Göktürkler uzun mücadeleler sonucunda, Kutluk (İlteriş) Kağan’ın idaresinde yeniden bakımsızlıklarını kazandılar. Yeni kurulan bu devlete II. Göktürk Devleti denildiği gibi, Kutluk Devleti de denilir. (Bağımsızlık mücadelesi sonrasında kurulduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile benzerlik gösterir.)

Kutluk Devleti (II. Göktürk): Göktürklerin Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulan (682) bu devlet, Türk tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Bilge Kağan zamanında, Çin yeniden egemenlik altına alınmış, vergiye bağlanmıştır. Bilge Kağan da, Mete Han’ın Çin politikasını uygulamıştır. Bilge Kağan’ın asıl özelliği “Orhun Yazıtlarını hazırlatmasıdır. Türklerin ilk yazılı eserleri olan bu anıtlar, aynı zamanda Türk tarihinin de aydınlatıcı belgeleri olmuştur. Bu yazıtlar ilk Türk alfabesi olan Göktürk alfabesiyle yazıldığı için Göktürk kitabeleri olarak da kabul edilmiştir.

Uygurlar: 745-840 yılları arasında siyasi egemenliği sağlayan Uygurlar, göçebe bozkır yaşantısından yerleşik düzene geçmişlerdir. Uygurlar, Türklerin milli dini “Gök Tanrı” inancını terk ederek Mani dinini benimsemiştir. Özellikle devlet yöneticileri arasında rağbet bulan Maniheizm savaş yapmayı ve hayvansal gıdaları yemeyi yasakladığı için, Uygurlar üzerinde olumsuz etki yapmış; Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Uygurlar Mani dinini benimsemelerine rağmen, ulusal kültürlerini korumuşlar, özellikle Türkçeyi her alanda kullanmaya devam etmişlerdir. Moğol egemenliğine girmelerine rağmen onları kültürel yönden etkilemişler ve Türkleşmelerini sağlamışlardır.

Uygurlar yerleşik hayata geçmelerinin yanında, şehirler kurmuşlardır. Çok düzenli kurulan Uygur şehirleri, Türk mimarisinin ilk önemli eserleri olmuşlardır. Uygurlar, yazıyı günlük hayatta kullanarak, pek çok yazılı eserler bırakmışlar, Çinlilerden öğrendikleri matbaayı geliştirerek, modern matbaanın temellerini atmışlardır. Uygurlar töreden yazılı hukuk kurallarına geçmişlerdir.

Tarım ve ticarette uğraşan Uygurlar, bu alanda önemli gelişmeler sağlamışlar, İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olmuşlardır. Minyatür sanatında ilerlemişler İslam kültürünü de bu yönde etkilemişlerdir.

Kırgızlar: Uygurlar gibi yerleşik hayatı benimseyen Kırgızlar, Ötüken bölgesinde kurulan son Türk devletidir. Moğollar bu bölgeyi istila ederek Kırgızları çıkarmışlar ve kendilerine yurt yapmışlardır. Bugünkü Moğolistan bu bölgededir.

Türgişler: Batı Türkistan’da yaşayan Türgişler, ticaretle uğraşmışlar ve para kullanmışlardır. Türgişler, Türkistan’ı ele geçirmek isteyen Emevilerle çok şiddetli savaşlar yapmışlardır.

Akhunlar: Batı Türkistan, Doğu Iran ve Hindistan’a kadar olan bölgelerde egemenlik sağlayan Akhunlar da İpek Yolu ticareti ile uğraşmışlar, Sasanilerle mücadele etmişlerdir. Ancak Sasanilerle işbirliği yapan Göktürklerin de saldırısıyla egemenliklerini kaybetmişlerdir. Akhunlar, Hindistan’daki Türk egemenliğinin temellerini atmışlardır.

Hazarlar: Hazar Denizi bölgesinde egemenlik kuran Hazarlar, Sasaniler ve Bizans’la ilişkiler kurmuşlar, Sasanilerle savaşmışlardır. Sasanileri yıkan Hz. Ömer döneminde, Müslümanlara komşu olmuşlar ve Hz. Osman döneminde İslam ilerleyişine karşı mücadele etmişlerdir. Müslümanlarla ilk ilişki kuran ve savaşan Hazarlar, ticari ilişkiler sonucu Yahudi tüccarlardan etkilenerek Musevilik dinini benimsediler. (Musevilik yöneticiler arasında yayılmış, halk arasında fazla rağbet görmemiştir.) Hazar ülkesinde Museviliğin yanı sıra Maniheizm dini de benimsenmiştir. Bizans ile ticari ilişkilerini geliştiren Hazarlar, Emevi ve Abbasi baskıları sonucu Avrupa’ya giderek, orada da egemenlik kurmuşlar; ancak, Peçenek saldırıları sonucu Avrupa’daki egemenliklerini de kaybetmişlerdir.

Sibirler (Sabirler): Batıya göç eden Sihirler, Hazar kuzeyinden, Karadeniz kuzeyine kadar olan bozkırlarda yaşamışlar ve bir ara Anadolu’ya da akınlar yaparak, İç Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir. Bizans, Sasani ve Avar baskıları sonucunda bölgelerinde tutunamayan Sihirler, kuzeye çekilmişlerdir. (Sibirya adı, Sibirlerden gelmektedir.)

{ Add a Comment }

Çin Medeniyeti – Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi

Çeşitli toplulukların katkılarıyla oluşan Çin medeniyeti, barut, pusula, kâğıt, matbaa ve mürekkep gibi önemli icatları dünya uygarlığına kazandırmış, İpek Yolu sayesinde ticareti canlandırmıştır. Çinliler askeri alanda Türklerden etkilenmiş, ancak yerleşik kültür yönüyle onları etkilemişlerdir. Çinliler ayrıca dış saldırılardan korunmak ve Çin nüfusunu kontrol altında tutmak amacıyla Çin Şeddi’ni; ulaşım ve sulama alanlarında kullanmak için imparator Kanalları’nı yapmışlardır.

{ Add a Comment }

istanbul escort

izmir escort

izmir escort

izmir escort

alanya escort

bodrum escort

escort istanbul istanbul escort beylikduzu escort etiler escort anadoluyakasi escort kadikoy escort istanbul eskort eskort atakoy escort escort beylikduzu istanbul escort