Etiket: fransız ihtilali

Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletine Olumsuz Etkisi

Osmanlı Devleti
Milliyetçilik
Akımından
Nasıl Etkilenmiştir:

Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı, çok uluslu devletler için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Avrupa‘da büyük savaşlara neden olmuştur. Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir. Azınlıklar bağımsız devlet kurmak için ayaklandılar. Özellikle Rusya Panslavizm politikası ile bu ayaklanmaları kışkırtan bir siyaset izlemiştir.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali’nin Avrupa Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali’nin Avrupa Ülkelerine Etkisi – Maddeler Halinde:

 • İhtilal sonrası çok uluslu yapıya sahip olan Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler, ihtilalin doğurduğu fikirleri kendileri için tehlikeli gördüler. Bu nedenle 1743 – 1815 yılları arasında bu ülkelerle Fransa arasında İhtilal Savaşları denilen savaşlar yapıldı.
 • İhtilal Savaşları yüzünden bozulan Avrupa’nın siyasal durumunu tanzim etmek ve Avrupa’nın gelecekte alacağı durumu belirlemek maksadıyla tüm Avrupa devletleri, 1815 yılında Viyana’da büyük bir kongre topladılar.
 • Ancak bu kongrede alınan kararlar yeni ayaklanmaların ortaya çıkışına engel olamadı. 1830 ve 1242’de Avrupa devletlerinde ihtilaller yaşandı.

Fransa, Napolyon dönemin de milliyetçilik fikrini rakip gördüğü ülkeleri parçalamak için bir araç olarak kullandı.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali’nin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine Etkileri:

Fransız İhtilali‘nin Osmanlıya Olumlu Etkisi: Demokrasi hareketlerinin başlaması, Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması ve Meşrutiyete zemin hazırlanması bakımından olumlu etkilenmiştir.

Fransız İhtilali‘nin Osmanlıya Olumsuz Etkisi: Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması sonucu azınlıkların milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanması ve Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları yaşaması Fransız İhtilali‘nden olumsuz etkilenmesidir.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali’nin Sonuçları Nelerdir

Fransız İhtilali’nin Sonuçları – Maddeler Halinde:

 • Fransa’da krallık rejimi yıkıldı.
 • Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik ilkesi getirildi,
 • Millet egemenliği fikri yaygınlaşarak mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.
 • Mutlak monarşi yıkılarak, egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
 • İnsan hakları, hürriyet, kardeşlik, eşitlik, adalet, milliyetçilik, gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı.
 • Milliyetçilik fikrinin yayılması ile imparatorluklar dağılma sürecine girdi,
 • Fransız İhtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yakın Çağ‘ın başlangıcı olarak kabul edildi.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali’nin Nedenleri – Sebepleri

Fransız Devrimi’nin Nedenleri – Maddeler Halinde:

Fransız İhtilali‘nin başlamasında;

 • Kralların halka baskı yapması, siyasal özgürlüklere yer vermemesi
 • Fransa’nın özellikle savaşlardan dolayı mali durumunun bozulmuş olması
 • Ekonomik bozukluğun halkı ek vergilerle bunaltması
 • Aydın fikir adamlarının halkı yönlendirmesi
 • İngiltere ve ABD gibi ülkelerdeki demokratik yönetimlerin Fransız aydınlarını ve halkı etkilemesi sonucu ihtilal gerçekleşmiştir.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali Öncesi Fransa’nın Durumu – Kısaca

Fransız İhtilali’nden Önce Fransa:

İhtilal Öncesi Fransa’da mutlakiyet yönetimi vardı. Kral, nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü ve burjuva sınıfını hiçe sayıyor azınlıkta olan soylu ve ruhban sınıfına ise ayrıcalıklar veriyordu.

Ekonomik gücü elinde tutan, ticaretle uğraşan burjuva ve üretimi sağlayan köylü sınıflarının yönetimde hiçbir hakları yoktu. Buna rağmen bu sınıflar vergi veriyor ve savaş için askere gidiyorlardı. Sonuçta ihtilal öncesinde kralın baskıcı ve beceriksiz yönetimi vardır.

{ Add a Comment }